TESTLER

Çocuğunuzun Gelişim Testini Yaptırdınız mı?

Gelişim Testi

ALGI ABA TERAPİ MERKEZİ UYGULANAN TESTLER VE İÇERİKLERİ HAKKINDA BİLGİ
 
 

ÇOCUK VE ERGEN OBJEKTİF VE PROJEKTİF DEĞERLENDİRME TESTLERİ

 

TESTİN ADI UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI TESTİN İÇERİĞİ
ASSESSMENT OF BASIC LANGUAGE AND LEARNING SKILLS, REVISED(ABLLS)

TEMEL DİL VE ÖĞRENME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, REVİZE EDİLMESİ

0-12 yaş arasındaki bireylere uygulanabilir. Bireylerin; dil, akademik, kendi kendine yardım ve motor becerilerdeki eksiklikleri tespit etmesine ve ardından bireyselleştirilmiş müdahaleyi gerçekleştirmesine ve izlemesine izin verir.
ANKARA ARTİKÜLASYON TESTİ (AAT)

 

2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Ankara Artikülasyon Testi (AAT) 2-12 yaş grubu çocukların Türkçe’deki sesleri kazanımlarını ve kullanımlarını sistemli olarak değerlendirmek için  Doç. Dr. Pınar Ege ve ekibi tarafından hazırlanmış ve standardize edilmiştir.  AAT bir resim isimlendirme testidir. Resimler özellikle küçük çocukların kolaylıkla algılayabilecekleri ve isimlendirebilecekleri biçimde seçilmiş ve renkli olarak resimlendirilmiştir. 47 resimde isimlendirilen 53 sözcük Türkçe’deki tüm ünsüz sesler (fonemleri) 5 ayrı pozisyonda (sözcük başı, sözcük sonu ve sözcük içi pozisyon) test etmektedir. Çocukların fonolojik gelişim düzeyi hakkında geçerli ve güvenirliği yüksek bir değerlendirme sunarak dil ve konuşma terapisinin programını desenlerken bilimsel bir dayanak sunmaktadır.
ANKARA GELİŞİM VE TARAMA ENVANTERİ (AGTE GELİŞİM TESTİ) 0-6 yaş arasındaki çocuklar. Çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. AGTE’nin 4 alt testti (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım) gelişim literatüründe ve çeşitli gelişim testlerinde ayrıştırılan özel gelişim alanlarını değerlendirmeyi amaçlar. Bu envanter; kültürümüze özgü olup, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, bebek ve çocukların şu anki gelişimini ve becerilerini annelerinden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiren bir araçtır. Annelerin çocuk hakkında verdiği bilgiler uzun süreli gözlemlere dayanmaktadır.
BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

 

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).
BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ (F VE G FORMU) 8 yaş ve üzerindeki bireylerin hepsine. 8 yaş üzeri çocuklara uygulanan ‘Benton görsel bellek testi’, mekânsal belleği ölçen bir testtir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. 
BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ 8-16 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlar tespit edilmektedir.
BURDON DİKKAT TESTİ 10-20 yaş arasındaki bireylere Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri olan çocuklarda dikkat gücünü ölçme amacıyla kullanılır.
BRUİNİNSKS-OSERETSKY MOTOR YETERLİLİK TESTİ 2-14 yaş arasındaki bireylere 8 alt test ve toplam 46 maddeden oluşan bu test,kaba ve ince motor becerileri ölçen detaylı bir ölçüm aracıdır.
CATTELL 2A ZEKA TESTİ 4-7 yaş arası çocuklar. Kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. Bireylerin zekalarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.
CATTELL 3A ZEKA TESTİ 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanmaktadır. Kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. Bireylerin zekalarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.
ÇOCUK ALGI TESTİ (CAT) 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. CAT (Çocuklar için Algı Testi) projektif bir test olup, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, çocukların kendilerini hayvan veya insan figürleri vasıtasıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Çocukların kişilik dinamikleri ve ebeveyn ilişkilerini analiz etmek için kullanılır.
DENVER II TESTİ 0-6 yaş arası çocuklara 0-6 yaş arası çocukların gelişimsel sorunlarını saptamada kullanılan gelişim testidir. Gelişimi; kişisel, sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanında değerlendirir.
D2 Dikkat Testi  9 ve 60 yaş arasındaki bireylere Seçici dikkatle zihinsel konsantrasyonun belirlenmesinde kullanılan bir araçtır. D2 dikkat testi ile hız, dikkat, işe adaptasyon, zaman kullanımı ve işe verilen önem saptanır.
DUYGU DURUMU ÖLÇEKLERİ: CONNERS ÖĞRETMEN DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ 5-13 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Öğrencilerin okul ortamındaki davranışlarının öğretmenler tarafından değerlendirilmesini sağlayan ölçektir. Hiperaktivite, dikkat eksikliği, davranım bozukluğu alanlarından oluşmaktadır.
DUYGU DURUM ÖLÇEĞİ: CONNERS ANNE-BABA DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ 6-13 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Conners Anne-Baba Derecelendirme Ölçeği: Çocukların anne-babalar tarafından değerlendirilmesini sağlayan ölçektir. Davranım sorunları, hiperaktivite, öğrenme sorunları, kaygı ve psikosomatik sorunlar alanlarından oluşmaktadır.
FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK ÖLÇEĞİ(FIM) 1 yaştan itibaren uygulanabilir. Bu test; rehabilitasyon hastalarının kognitif ve fiziksel özürlülüklerini değerlendirme ve izlemede ortak bir veri tabanı oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur. FIM dört motor(kendine bakım, sfinkter kontrolü, transfer ve hareket) ve iki kognitif aktivitenin(ilişki kurma ve sosyal idrak) toplam 18 maddeyle değerlendirildiği yedi seviyeli bir ölçektir.
FRANKFURTER DİKKAT TESTİ

 

60-72 ay arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Farklılıkları bulmayı ve hızını ölçen dikkat testidir.
FROSTİG GÖRSEL ALGILAMA TESTİ 4-8 yaş arasındaki çocuklara Frostig Görsel Algı testi 4-8 yaş arasında olan çocukların;  görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkilendirerek yorumlama yeteneğini ölçer.
GAT-2 GÜLHANE AFAZİ TESTİ-2

 

Değerlendirmeye göre karar verilir. GAT-2, hastanelerin Nöroloji ve/veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) bölümlerinde yatmakta olan afazili hastaların dil değerlendirmelerini tespit etmek üzere kullanıma sunulmuştur. Hastanın test performansını diğer hastalarla ve sağlıklı grupla karşılaştırmak için veri elde ederek, hastanın performansını geçerli ve güvenilir bir ölçek ile değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Afazili hastaların konuşmalarının kendiliğinden düzelme, durumun aynı kalması veya daha da kötüleşmesinin hangi düzeylerde olduğunu ölçerek tedavi etkililiğini tespit eden geçerliliği ve güvenilirliği en yüksek Türkçe standardizasyona sahip afazi testlerindendir.
GEÇDA (GAZİ ERKEN ÇOCUKLUK DEĞERLENDİRME ARACI) 0-72 ay arasındaki çocuklar. 0–72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim değerlendirme aracıdır. Psikomotor (73 madde), Bilişsel (60 madde), Dil (60 madde), Sosyal-Duygusal Gelişim (56 madde) olmak üzere dört alt test ve 249 maddeden oluşmaktadır. Özbakım becerilerine ilişkin maddeler ise sosyal-duygusal gelişim alt testinde yer almaktadır.
GESSELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ 3-7 yaş arası çocuklara 3-7 yaş okul öncesi çocukların; zeka gelişimlerinin yaşlarına göre ne düzeyde olduğu ile ilgili genel bilgiler verir. Test okul öncesi çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimleri ile ilgili yorumlarda bulunulabilir.
GOOD-ENOUGH –HARRİS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ 3-15 yaş bireylere 3-15 yaş arasındaki bireylere uygulanan gelişimsel bir testtir. Yaklaşık IQ puanı verir. Test sonuçları bireysel hakkında, psikanalitik temele dayalı çok geniş sonuçlar vermektedir.
GOBDÖ (GİLLİAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ)  

3-23 yaş arası

GOBDÖ-2-TV; (a) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama, (b) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama, (c) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme, (d) Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme, (e) Ağır düzeydeki davranış problemlerini değerlendirme ve (f) Bilimsel araştırmalar için veri toplama amaçları için kullanılabilir. GOBDÖ-2-TV; Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ile ilgili olmak üzere spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır.
KENT EGY ZEKA TESTİ 6-14 yaş arasındaki bireylere Kent egy intelligence testinde, uygulamada süre sınırlaması yoktur. Uygulama bilgiye ve dile dayalıdır. 6-14 yaş çocuklar için ve zeka geriliğinden şüphelenilen yetişkinler için kullanılır.
LUİSA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ 4-12 yaş arası çocuklara Duss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorun­larını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öykü­ler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duya­bilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Her öykü veya öyküdeki kahraman­lar bir veya birkaç kompleksle ilgilidir.
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ 5-7 yaş arasındaki okula başlayacak olan çocuklara Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmek maçıyla uygulanır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.
M-CHAT / DEĞİŞTİRİLMİŞ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ OTİZM TARAMA ÖLÇEĞİ 18-36 aylık çocuklar Otizm belirtilerini tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir tarama ölçeğidir.
OKULA HAZIRLIK TESTİ ( OKHT) 6 yaş öncesi ya da okula 1. sınıfa başlamamış çocuklara uygulanabilmektedir. 6 yaş 4 ay öncesinde (zeka testinin alt sınır yaşı olması dolayısıyla) anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Sayı kavramı, form ayırt etme, Renk kavramı, sembol eşleme, alıcı dil gelişimi, algı ve muhakeme gelişimi, ifade edici dil gelişimi ve genel edinilmiş bilgi alt testlerini içeren 7 bölüm ve 90 maddeden oluşmaktadır.
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANILAMA ENVANTERİ (ÖGTE) 8-17 yaş arasındaki bireylere Bu envanter öğrencilerde içsel işlem bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini tanımlamalarına yardımcı olan derecelendirme ölçeğidir. ÖGTE, geçerlilik ve güvenirliği test edilmiş altı adet bağımsız ölçekten oluşmaktadır. Bu ölçekler; Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma, Matematik ve Muhakemedir.
PEABODY RESİM KELİME TESTİ 2-12 yaş arasındaki çocuklara Peabody testi 4-8 resmin buluştuğu 50-100 karttan oluşur. Test; çocukta alıcı dil becerilerini, kelime-kavram bilgisinin gelişimini saptamada kullanılır. Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Sonuca göre dil gelişimiyle ilgili olarak uzman desteğiyle erken önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.
POSTÜR DEĞERLENDİRMESİ 2 yaşından sonra her bireye uygulanmaktadır. Tıp dilinde postür (duruş), vücut kısımlarının diziliş ve düzenidir. Oturma, ayakta durma, yatma sırasında vücudun duruş şekline statik postür (sabit duruş), hareket esnasında vücudun duruş şekline ise dinamik postür (hareketli duruş) denilir. Bunun  detaylı olarak analizinin yapılmasıdır.
PORTAGE ERKEN EĞİTİM REHBERİ 0-6 yaş Portage erken eğitim rehberi 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel olarak yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. çocuğun sosyal, dil, özbakım, bilişsel ve fiziksel gelişim açısından hangi aşamada olduğu tespit edilir ve çocuğun olduğu aşamadan itibaren, her bir beceriyle ilgili geliştirmeye yardımcı egzersizler, oyunlar anne-babaya öğretilerek çocuğun sağlıklı büyümesini sağlamak hedeflenir.
PORTEUS LABİRENTLERİ ZEKA TESTİ 7-14 yaş arası Porteus Labirent Testi,  7-14 yaş arası bireylerin zekâ ölçümünde kullanılan bir testtir. Temkinli davranmak, ileriyi görmek, çeşitli engellerden kendini korumak gibi özel zeka alanları ölçülür. Bu test özellikle insanın günlük yaşamındaki davranışlarda gösterdiği beceriyi ölçer
PSİKO-EĞİTİMSEL PROFİL (PEP-R) ÖLÇEĞİ 0-12 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. PEP-R otizm spektrum bozukluğu grubunda yer alan 0-12 yaş arası çocukları gelişimsel ve davranışsal alanda değerlendiren, bireysel eğitim programı (BEP) hazırlanmasına olanak veren bir değerlendirme aracıdır. PEP-R ile çocuğun yedi gelişim alanında (taklit, algı, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, bilişsel ve sözel alanlardaki) hâlihazırdaki düzeyi, yeterlilikleri ve yetersizlikleri belirlenmektedir.
PRESCHOOL LANGUAGE SCALE, FOURTHEDİTİON    ( PLS-4)

(Okul Öncesi Dil Ölçeği-4)

0-6 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. OKUL ÖNCESİ DİL ÖLÇEĞİ-4, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan “Preschool Language Scale, FourthEdition” (PLS-4)’in Türkçe’ye uyarlanması ile elde edilmiştir. 0-6 yaş 11 ay arasındaki tüm çocukların alıcı (işitsel algı) ve ifade edici dil yaşını belirlemek,İşitme kaybı,Konuşma gecikmesi,Santral işitsel işlemleme bozukluğu olan çocuklar ile,Koklear implantasyon öncesinde adayların alıcı ve ifade edici dil becerilerini değerlendirmek, Amplifikasyon (işitme cihazı, koklear) uygulanan çocukların rehabilitasyon süreci içindeki periyodik gelişimlerini takip etmek amacıyla okul öncesi dönemdeki çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerini değerlendiren bir testtir.
SENSORY INTEGRATION AND PRAXIS TEST (SIPT)  

4 yaş-8 yaş 11 ay

 SIPT 17 alt testten oluşmaktadır. Bu alt testler sayesinde çocuğun günlük yaşamda eksik olduğu alanlar ve duysal gereksinimler belirlenir. 17 alt testin sonuçları ve ölçümleri bilgisayar üzerinden programa girilir ve sonrasında sonuçlar grafik şeklinde sunulur. Test sonuçları çocuğun hangi standartta olup olmadığını ve standart içinde değilse, standarttan ne kadar farklı olduğunu gösterir.
STANFORD – BİNET ZEKÂ TESTİ 2 yaştan yetişkinliğe kadar En eski zekâ testlerinden bir tanesi olmakla birlikte günümüzde halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu testin en büyük avantajlarından bir tanesi 2 yaşından yetişkinliğe kadar geniş bir yaş aralığına hitap etmesidir. Ayrıca üstün bireyler için kronolojik yaşlarına göre zekâ yaşlarının ne kadar ileri düzeyde olduğunu belirleyebilmektedir.
TÜRKÇE SESLETİM VE SES BİLGİSİ TESTİ (SST) Değerlendirmeye göre karar verilir. Sesletim ve ses bilgisi testi Prof.Dr. Seyhun Topbaş ve arkadaşları tarafından hazırlanarak geçerlilik ve güvenilirliği sağlanmıştır. SST fonolojik ve artikülasyon bozukluğu olan çocuklar da tarama, ayırıcı ve tanı koyma amaçlı geliştirilen norm dayalı bir testtir. Testin amacı özellikle ana dilde ki sesletim bozukluklarını (Artikülasyon-Fonolojik) tespit etmektir. Dilin kazandırılmasında çocuğa ait sesbilgisi sisteminin gelişimi ve klinik tanılama terapi ihtiyacı olan çocuklar için çok büyük öneme sahiptir. Test üç alt testten oluşmaktadır; Sesletim Tarama Alt Testi (SET), İşitsel Ayırt etme Testi(İAT), Sesbilgisel Analiz Testi (SAT). Test uygulama süresi çocuğun yaşı ve becerisine göre değişim göstermektedir.
‘’ZİHİN KURAMI TESTLERİ’’ İLE  OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİ DEĞERLENDİRME. 4-7 yaş arasındaki çocuklar

 

9 ve üzerindeki bireyler

I. Aşama zihin kuramı testleri, “Sally –Anne testi”, “Görünüm Gerçeklik” ve “Beklenmedik İçerik Testi”

II. Aşama zihin kuramı testleri, “Dondurma Kamyonu Testi (Ice-cream Truck Task)”, “Çukulata testi (Chocolate Bar Story)”

III. Aşama zihin kuramı testleri, “Gözlerden Zihin Okuma Testi”( Reading the Mind in the Eyes Test)”ve “Garip Hikayeler Testi” (Strange Stories)”, Yüz, Empati testleri

WISC-R ZEKA TESTİ (WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ) 6-16 yaş arası bireylere Wisc-r  zeka 6-16 yaş grubuna yönelik uygulanan, bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zeka testidir.
 

ENDÜSTRİYEL PSİKOLOJİ ALANINDA UYGULANAN TESTLER  * İŞARET İLE BELİRTİLMİŞTİR.

 

Açılım Testi * 18 yaş ve üzerinde olan çalışan personeller Görsel dikkati, şekillerin açık formunu düşünebilme, kestirebilme yeteneğini ölçer.
Aletsel Seçmeli Dikkat Testi * 18 yaş üzerinde olan çalışan personeller Dikkat becerisini ölçmeye yönelik kullanılır. Test uygulamasında belirlenen sürede bitirilmesi gerekmektedir.
Domino Testi (A Formu) * 18 yaş üzerinde olan çalışan personeller Bireylerin soyut düşünebilme yeteneklerini ölçer.
E.P.Q . Kişilik Envanteri Testi (Eysenck Kişilik Envanteri) 18 yaş üzerinde olan çalışan personeller 100 maddelik bu test 3 faktörlü kişilik modeli olup kişiliğin boyutsal değerlendirmesine olanak sağlayan 30 yıldan beri hem yurtdışında hem Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir ölçektir.
Figür Konsantrasyon Testi    * 18 yaş üzerinde olan çalışan personeller Kişinin dikkatini pek çok işe/uyarana yöneltmesi ile ilgili yeterliliğini ölçer.
Katlama Testi * 18 yaş üzerinde olan çalışan personeller Üç boyutlu düşünebilmeyi ve görsel hafıza yeteneğini ölçer.

 

Raven İlişki Kurma Yeteneği Testi  * 18 yaş üzerinde olan çalışan personeller Objeler arasındaki ilişkileri görme, parça-bütün ilişkisini tahmin edebilme yeterliliğini ölçer. Raven testi karmaşık işlerde, yüksek zeka performansı gerektiren işlerde çalışan personellerin yeterliliğini ölçer.

 

Revısıons Test (Form S)  * 18 yaş üzerinde olan çalışan personeller Bu test aritmetik yeteneği ölçmeye yönelik, sıra sıra çıkarma işlemlerinden ibaret olan bir testtir.
NÖROPSİKOLOJİK TESTLER # işareti ile listede belirtilmiştir

Nörolojik şüphe olan bireylere uygulanmaktadır.

Nöropsikolojik testler, bilişsel fonksiyonlar ve davranışların, fiziksel olarak beyinde var olan ya da oluşan bozukluklarla ilişkisini ölçmek için kullanılır.

Addenbroke’ Cognitive Examination-Revised   Değerlendirmeye göre karar verilir. Altı bilişsel alanın (oryantasyon, dikkat, bellek, sözel akıcılık, dil ve görsel uzamsal yetenek) değerlendirilmesini sağlayan kısa bir pildir (Mioshi ve ark., 2006). Demansı ve hafif kognitif bozukluğu tespit etmek için yararlıdır. Alzheimer hastalığı, frontotemporal demans, ilerleyici supranükleer felç ve parkinsonizm ile ilişkili diğer demans formları gibi demans alt tiplerini ayırmada da etkilidir (Rittman ve ark., 2013).
Adlandırma Testi (Boston Noming Test) Değerlendirmeye göre karar verilir. Dil muayenesi bir nöropsikolojik değerlendirmenin olmazsa olmazıdır. BNT Kaplan ve ark,. tarafından geliştirilmiştir. Testin amacı resimlenmiş nesneleri adlandırma yeteneğini ölçmektedir.
Benton Çizgi Yönü Belirleme Testi   6-11 yaş arası

20-55 yaş

Bu testte, Yüz Tanıma Testi gibi Benton ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Benzer şekilde karmaşık görsel algılama testidir.
Benton Yüz Tanıma Testi   20-65 yaş arası bireyler Bu test, Benton ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Karmaşık görsel algı işlevini ölçtüğü düşünülür.
Çizgi Bölme ve Daire Tamamlama Testi İşaretleme ve Harf İptali Testleri Değerlendirmeye göre karar verilir. Görsel tarama defisitlerinin varlığını ve ciddiyetini değerlendirmek için kullanılır ve yakın ekstrapersonal uzayda tek taraflı uzamsal ihmalin (USN) değerlendirilmesinde kullanılır (Diller, Ben-Yishay, Gertsman, Goodkin, Gordon, & Weinberg, 1974). Nöropsikolojik değerlendirmede ayırt edici tanılar için başvurulan testlerdir.
Görsel-işitsel sayı Dizileri Formu (GİSD )   5;6-90 yaş arası bireylere İşitsel ve görsel olarak sunulan birimlere sözlü ve yazılı olarak verilen tepkilerin bileşimlerini içeren İşitsel – Sözel, Görsel Sözel, Görsel – Yazılı ve İşitsel Yazılı alt testler olmak üzere 4 alt testten oluşmaktadır. Kısa süreli bellek ve dikkati değerlendirir.
İz Sürme Testi (Trail Making Test)   9-14 yaş

15 yaş ve üzeri bireylere

1944 yılında ABD ordusu psikologları tarafından geliştirilmiştir. Bu test enterferansa duyarlılığı ve cevap eğilimini bastırabilme becerisini ölçmektedir.
Kısa Mental Durum Değerlendirmesi Değerlendirmeye göre karar verilir. Mental durum muayenesinde hastanın oryantasyonunu, kendisi ve çevresi hakkındaki bilgisini, güncel olaylardan haberdarlığını, dikkatini, kısa süreli belleğini ve öğrenmesini, uzun süreli belleğini, muhakemesini, aritmetik becerisini, soyutlama-soyutta düşünme becerisini, karmaşık görsel algısını ve yapılandırma becerisini, praksi becerisini gözden geçirmek gerekir.
Luria Çizimler ve Luria Motor Sekansları Testi Yap-Yapma (G-No-Go) Testi Değerlendirmeye göre karar verilir. Frontal işlevi değerlendirmede kullanılan nöropsikolojik testtir.
Montreal Cognitive Assessment/ Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ( MoCA) Değerlendirmeye göre karar verilir. Bu test dikkat, konsantrasyon, yürütücü işlevler, bellek, lisan görsel yapılandırma becerileri, soyut düşünce, hesaplama ve yönelim olmak üzere sekiz farklı bilişsel işlevi değerlendirir.
Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi  Değerlendirmeye göre karar verilir. Sözel malzemeyi öğrenme, öğrenilen malzemeyi bellek deposundan çağırma ve tanıma becerisini değerlendiren test nöroloji ve psikiyatrik hastaları değerlendirmekte yaygın olarak kullanılmaktadır. Demansların ayırıcı tanısında kullanılan önemli bir sözel bellek testidir.
Saat Çizme Testi  Değerlendirmeye göre karar verilir. Demans taraması için kullanılan nöropsikolojik bir testtir.
Simultanagnozi Testi   Değerlendirmeye göre karar verilir. Aynı anda her şeyi birden görme bozulmalarını tespit atma amacıyla kullanılan testlerdir.
Soyutta Düşünme Değerlendirilmesi   Değerlendirmeye göre karar verilir. Soyut analiz yeteneği, kültürden ve sözel sayısal verilerden bağımsız bir testtir ve genel yeteneğin bir boyutudur.
Sözel Akıcılık Testleri    Değerlendirmeye göre karar verilir. İlk olarak Newcombe tarafından uygulanan bu testin orijinali 60 sn süre içerisinde hayvan kategorisinden isimlerin türetilmesi şeklinde kullanılmıştır. Şuanda; hayvan- meyve-sebze gibi çeşitli kategorilerden biri ile belli bir zaman aralığında olabildiğince çok sayıda kelime türetebilme prensibine dayanmaktadır.
Stroop Testi   Yaş sınırı ve aralığı yoktur iyi düzeyde okuma bilmesi beklenir. Belirli bir olayda kişinin tepki verme hızını, beynin dikkati yönlendirmesini, kavramsal esneklik ve zihnin işlem hızı becerilerini ölçen bir testtir. Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda tanı konulması ve nitelendirilmesi için beynin hangi bölümünün zarar görmüş olduğu saptanabilir.
Şekil Kopyalama  Değerlendirmeye göre karar verilir. Beyin hasarını tespit etmek amacı ile kullanılan testlerden biridir.
Wecshler Memory Scale Alttestleri   16 yaş ve üzerindeki bireylere Öğrenme, hafıza ve işler belleği değerlendirmek için kullanılır. Hem işitsel hem de görsel uyaranları kullanarak bellek ve dikkat işlevlerini değerlendirir. Demanslı kişileri tanımlamaya yardımcı olabilecek kısa bir bilişsel tarama içerir.
Winsconsin Kart Eşleme Testi  6-89 yaş  WCST ilk olarak 1648 yılında Berg tarafından geliştirilmiştir. Soyutlama, kavramsallaştırma, mental esneklik, problem çözme, kategori oluşturma ve kategori değiştirebilme becerisini ölçebilmek için geliştirilen test aynı zamanda karmaşık dikkat becerisini de ölçmektedir.