Sözel Davranış Nedir?

Otizmli çocuklarda dil becerilerinin öğretiminde kullanılmaktadır. Edimsel koşullama kuramının öncüsü B. F. Skinner’ın 1957 yılında dilin davranışsal analizi konusunda yapmış olduğu açıklamalar dikkate alınarak uygulanmaya başlanmıştır. Uygulamalı sözel davranış ismiyle de anılmaktadır. Dil becerileri, davranış analizi ilkeleri kullanılarak geliştirilir. Sözel davranış uygulamaları, kuramcılar tarafından değil uygulama deneyimlerine dayalı olarak uygulamacılar tarafından geliştirilmiştir. Sözel davranış öğretiminin temel amacı çocuğa dilin kullanımını istediği nesne ya da durumu elde etmede önemli olduğunu kavramasını sağlamaktır. İstekte bulunma öğretilmesi hedeflenen ilk sözlü iletişim becerisidir ve çoğunlukla çocuğa bu beceri iletişim kurması amacıyla öğretilir. Diğer bir deyişle, yalnızca nesne isimlerini adlandırmayla sınırlı kalmaz. Sonuç olarak, sözel davranış uygulamalarının hareket noktası tepkinin biçiminin öğretilmesi değil işlevinin öğretilmesi esasına dayanır. Ayrık denemelerle öğretim ya da erken ve yoğun davranışsal eğitimde de olduğu gibi sözel davranış uygulamalarında da çoğunlukla yanlışsız öğretim teknikleri kullanılır.